Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Patchy: Patchy, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 72945249.
 2. Klant: degene met wie Patchy een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Patchy en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een particulier is en als particulier optreedt.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Patchy.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door Patchy gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle door Patchy gehanteerde prijzen voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Patchy te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Patchy ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen leiden tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen ander recht ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten met het monster overeenkomen of modelleren. .

Gevolgen van niet op tijd betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Patchy gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan Patchy verschuldigd.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Patchy zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Patchy op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Patchy, dan is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Patchy te betalen.

Reclamerecht

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Patchy gerechtigd het recht van reclame in te roepen met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Patchy roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld aan Patchy te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten van het retourneren of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits:
 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het is geen product dat speciaal op maat of aangepast is voor de consument
 • het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd kan worden (ondergoed, badkleding etc.)
 • de verzegeling is nog intact, in het geval van gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)
 • het product geen reis, vervoerbewijs, horecaopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product is geen los tijdschrift of krant
 • het betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie
 • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
  • zodra de consument het eerste product ontvangt
  • ontvangen met een abonnement
  • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
  • zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet zal kopen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via service@leukepatches.nl, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat te downloaden is van de website van Patchy, https://leukepatches.nl.
 3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht aan Patchy te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.
 4. De kosten voor retourzendingen zijn alleen voor rekening van Patchy indien de gehele bestelling wordt geretourneerd.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Patchy deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Patchy heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

retentierecht

 1. Patchy kan zijn retentierecht inroepen en in dat geval producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van Patchy heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Patchy verschuldigd is.
 3. Patchy is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Schikking

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan Patchy te verrekenen met een vordering op Patchy.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Patchy blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Patchy uit welke met Patchy gesloten overeenkomst dan ook, vorderingen wegens wanprestatie daaronder begrepen.
 2. Tot die tijd kan Patchy zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat het eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Patchy een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft Patchy het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Patchy, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft Patchy het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een te late levering niet kan inroepen jegens Patchy.

Aflevertijd

 1. De door Patchy opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische bevestiging) van Patchy heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Patchy niet binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

Feitelijke levering De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger, bij gebreke waarvan Patchy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. .
 2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Patchy te melden, bij gebreke waarvan Patchy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Behoud

 1. Indien de klant bestelde producten pas later dan de overeengekomen leverdatum afneemt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen gaat op de klant over op het moment waarop deze wettelijk en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde partij. derde partij die het product namens de klant in ontvangst neemt.

aandelenbeurs

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
 • het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, houdbare artikelen zoals etenswaren, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

  disclaimer De klant vrijwaart Patchy voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Patchy geleverde producten en/of diensten. Klachten

 1. De klant dient een door Patchy geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Patchy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Patchy hiervan binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Patchy in staat is adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Patchy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk aan Patchy te melden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Patchy ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Klant hoofdelijk aansprakelijk

Indien Patchy met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Patchy verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid fragmentarisch

 1. Patchy is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Patchy aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Patchy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Patchy aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Patchy vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Patchy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Patchy niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Patchy in verzuim is.
 3. Patchy heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Patchy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen. . zal kunnen vervullen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Patchy in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in een van de wil van Patchy onafhankelijke situatie niet aan Patchy worden toegerekend, als gevolg waarvan de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of ten gevolge waarvan de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Patchy kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan ​​- maar is niet beperkt tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, oproer, natuurrampen etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Patchy 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Patchy er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Patchy is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering daarvan het noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Patchy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Patchy zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patchy.
 2. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. In dat geval wordt een bepaling die nietig of vernietigbaar is, vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Patchy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Patchy is gevestigd/praktijk/vestiging is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt op 01 februari 2021